We moeten nog:

Waarom dit record?

We breken niet zomaar een record. We doen dit met een goede reden:

Lees hier meer over zeldzame ziekten

We need you!

Het bestaande wereldrecord in het Guinness World Book of Records staat op 24 uur. Dit is het record dat we met de Lip sync Challenge willen verbreken. Een geweldige uitdaging waarbij we iedere hulp kunnen gebruiken. Ook die van jou.

24 uur is lang. Heel lang. Maar als we het samen doen en anderen vragen om ook mee te doen, moet het lukken. Dus share je eigen video waar het maar kan. Alles om zeldzame ziekten meer bekendheid te geven!

Donatie aan het Zeldzame Ziekten Fonds

Tot het record van 24 uur verbroken is, zal Sanofi Genzyme € 1 per deelname doneren aan het Zeldzame Ziekten Fonds.

Zeldzame ziekten

Met de Lip sync Challenge vragen we zoveel mogelijk aandacht voor zeldzame ziekten.

Zeldzame Ziekten Fonds

Het Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte. Dit doen zij door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, door bekendheid te geven aan zeldzame ziekten en door het faciliteren van lotgenotencontact.

www.zzf.nl

Sanofi Genzyme

Sanofi Genzyme houdt zich bezig met de behandeling van Zeldzame Ziekten, Multiple Sclerose (MS), oncologie en immunologie. We helpen mensen met complexe aandoeningen die vaak lastig te diagnosticeren en te behandelen zijn. Hierbij gaan we uit van onze ervaring in het ontwikkelen van zeer gespecialiseerde behandelingen en onze intensieve relaties met artsen en patiëntenorganisaties. De focus ligt op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe therapieën, om wereldwijd een positief verschil te kunnen maken in het leven van deze patiënten en hun families.

www.sanofigenzyme.nl

Download PDF

Voorwaarden

1. Inleiding

Op deze pagina worden de voorwaarden besproken die van toepassing zijn op alle internet bezoekers die deze website (de "Site") bezoeken. Door gebruik te maken van de Site verplicht u zich zonder enig voorbehoud deze voorwaarden te accepteren. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden, dan moet u de Site niet gebruiken. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. De datum waarop de voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd, staat bovenaan vermeld.

2. Intellectuele eigendom

Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door Genzyme Europe B.V. ("Sanofi Genzyme", "wij", "ons"), behorend tot de sanofi groep. De presentatie en alle informatie en materialen, inclusief merknamen, logo's en domeinnamen, die op de Site worden gepubliceerd, worden beschermd door toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom, en zijn eigendom van Sanofi Genzyme of aan haar gelieerde ondernemingen, danwel onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de Site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, doorgegeven of anderszins worden gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Het is echter toegestaan om informatie te printen of te downloaden op uw persoonlijke computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u daarbij elke aanduiding van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, zoals opgenomen in de betreffende informatie, respecteert.

Sanofi Genzyme en de aan haar gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen in geval van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten

3. Aard van de informatie

De Site is gecreëerd met als doel algemene publieke bekendheid te genereren omtrent zeldzame ziekten. Leden van het algemene publiek zijn door ons gevraagd om een korte, 30 seconden durende video in te zenden ("Inzending"). Alle Inzendingen, die door ons geaccepteerd zijn en waarvoor wij consent voor gebruik hebben verkregen, zijn gemonteerd tot één lange non-stop video bedoeld om het wereldrecord voor de langste non-stop video te verbreken.

U accepteert dat Sanofi Genzyme van tijd tot tijd wijzigingen mag aanbrengen op de Site. Dergelijke wijzigingen zullen in bijgewerkte versies van de Site worden uitgevoerd. Sanofi Genzyme heeft geen enkele verplichting tot onderhoud of ondersteunende diensten met betrekking tot de Site, ongeacht de versie die u gebruikt.

4. Persoonlijke informatie en andere informatie

Deze Website is niet bedoeld om persoonlijke informatie van u te ontvangen. Met uitzondering van persoonsgegevens zoals hierboven vermeld, alle informatie, ongeacht de vorm - documenten, gegevens, grafisch, vraag, suggestie, concept, opmerking of andere - die u ons toestuurt via deze Website, zal in geen geval als vertrouwelijk worden beschouwd. Bijgevolg, de handeling van het toesturen van informatie geeft ons het recht om de informatie te gebruiken, reproduceren, publiceren, wijzigen of verzenden met het oog op de behandeling van uw verzoek.

Met uitzondering van vertrouwde zakelijke partijen die Sanofi Genzyme heeft ingehuurd om de website uit te voeren, zal Sanofi Genzyme uw persoonlijke gegevens die u via deze website naar ons toestuurt, niet aan derden doorgeven. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden om te reageren op een vraag die u via deze website aan ons stelt.

Lees de Privacy- en Cookiesbeleid door hier te klikken.

5. Links naar andere sites

De Site bevat mogelijk links naar sites die worden beheerd door derden. Dergelijke links worden uitsluitend ter informatie aangebracht. Sanofi Genzyme heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites, die geheel onafhankelijk zijn van Sanofi Genzyme. Een link impliceert op geen enkele wijze dat Sanofi Genzyme de inhoud van de betreffende site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt.

Het is uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de Site besmet raakt, bijvoorbeeld met computervirussen, "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet".

Externe sites kunnen hyperlinks naar de Site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid van dergelijke externe sites. Bovendien worden deze sites niet door Sanofi Genzyme beoordeeld, gecontroleerd en/of goedgekeurd. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

6. Aansprakelijkheid

Sanofi Genzyme zal elke redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat informatie op de Site nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de inhoud op ieder moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Sanofi Genzyme geeft echter geen garantie dat dergelijke informatie correct, volledig of actueel is.

Met uitzondering van directe schade die veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Sanofi Genzyme, Sanofi Genzyme is niet aansprakelijk voor:

De componenten van de Website worden verstrekt "as is" zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij impliciet of expliciet. Sanofi Genzyme biedt geen impliciete of expliciete garantie, relatief, zonder beperking, om hun marktwaarde of geschiktheid voor een bepaald doel.

7. Beschikbaarheid van de Site

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de Site zodanig te laten functioneren dat zich geen gebreken voordoen en dat Sanofi Genzyme daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt, (ii) gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Site, en (iii) het functioneren van de Site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Sanofi Genzyme geen invloed op heeft, zoals verzendings- en communicatiekanalen.

Sanofi Genzyme en/of haar leveranciers zijn te allen tijde gerechtigd om, tijdelijk of permanent, de Site geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Site aan te brengen. Sanofi Genzyme is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de Site.

8. Toepasselijk recht en geschillen

De Site en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Amsterdam.

9. Algemene informatie

Eigenaar van de Site: Genzyme Europe B.V., geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 32050737 en gevestigd op het adres Gooimeer 10, 1411 DD Naarden.

Site hosting: Icemedia B.V., geregistreerd in Nederland en gevestigd op het adres Anthony Fokkerweg 61-3, 1059 CP Amsterdam.

Videos used on the Website: The 30 second videos have been submitted directly by individuals to Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme has obtained authorization for use from each individual in accordance with applicable Dutch law.

Waarschuwing

Sanofi Genzyme beoordeelt of controleert de inhoud van websites van derden niet, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik daarvan. De privacy procedures van Sanofi Genzyme zijn niet van toepassing op andere websites dan die van Sanofi Genzyme.

Ga verder
Download PDF

Voorwaarden

1. Inleiding

Deze Lip Sync Challenge applicatie (de “Applicatie”) is ontwikkeld door Genzyme Europe B.V. (“Sanofi Genzyme”, “wij”, “ons”), behorend tot de Sanofi Groep. Op deze pagina worden de voorwaarden besproken die van toepassing zijn op het gebruik van deze Applicatie. Door gebruik te maken van de Applicatie verplicht u zich zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden te accepteren. Indien u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan moet u de Applicatie niet gebruiken. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

2. Intellectuele eigendom

De vormgeving, inhoud en elk van de componenten, inclusief merknamen, logo's en domeinnamen, die op de Applicatie worden gepubliceerd, worden beschermd door toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom, en zijn eigendom van Sanofi Genzyme of aan haar geaffilieerde ondernemingen, dan wel onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de Applicatie mag geheel dan wel gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, doorgegeven of anderszins worden gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Het is echter toegestaan om informatie te printen of te downloaden op uw persoonlijke computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

In het geval van toegestaan gebruik van delen van de Applicatie mogen deze niet worden gedenatureerd, gewijzigd of veranderd op welke wijze dan ook. Sanofi Genzyme en de aan haar geaffilieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen in geval van inbreuk op hun intellectuele-eigendomsrechten.

3. Aard van de informatie

De Applicatie is gecreëerd met als doel algemene publieke bekendheid te genereren omtrent zeldzame ziekten. Via deze Applicatie hebben wij leden van het algemene publiek gevraagd ons een korte, 30 seconden durende video in te zenden (“Inzending”). Als een Inzending is geaccepteerd, wordt de Inzending samen met andere Inzendingen gemonteerd tot één lange, non-stop video die bedoeld is het wereldrecord van langste non-stop video te verbreken. Deze lange non-stop video wordt geplaatst op het internet als “The Lip Sync Challenge” (“Video”).

U accepteert dat Sanofi Genzyme van tijd tot tijd aanpassingen kan aanbrengen binnen de Applicatie. Dergelijke aanpassingen zullen in bijgewerkte versies van de Applicatie worden aangebracht. U bent verantwoordelijk voor het downloaden van de meest recente versie van de Applicatie. Sanofi Genzyme accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor uw voortdurende gebruik van een oudere versie van de Applicatie. Bovendien heeft Sanofi Genzyme geen enkele verplichting tot onderhoud of ondersteunende diensten met betrekking tot de Applicatie, ongeacht de versie die u gebruikt.

Persoonlijke informatie

Wanneer u de Applicatie gebruikt, verkrijgt Sanofi Genzyme alleen toegang tot uw persoonsgegevens die in de Privacyverklaring uitdrukkelijk zijn beschreven. De Privacyverklaring beschrijft uw rechten en onze verantwoordelijkheden met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt via de applicatie. Voor een downloadbare versie van de Privacyverklaring ga naar de website: www.lipsync.nu

5. Links van en naar andere websites

De Applicatie bevat mogelijk hyperlinks naar websites en applicaties die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Sanofi Genzyme heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze websites, die geheel onafhankelijk zijn van Sanofi Genzyme. Een link impliceert op geen enkele wijze dat Sanofi Genzyme de inhoud van de betreffende website en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op welke manier dan ook goedkeurt dan wel hiermee instemt. Hetzelfde geldt voor websites en applicaties van derden die een hyperlink naar de Applicatie bevatten.

6. Aansprakelijkheid

Uw gebruik van de Applicatie is op eigen risico. De Applicatie wordt geleverd "zoals die is", zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, ten aanzien van maar zich niet beperkend tot eigenschappen als kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, eigendom of auteursrechten

Hoewel Sanofi Genzyme alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen zal verrichten om ervoor te zorgen dat informatie binnen de Applicatie die is opgeslagen op, gegenereerd door, of ontvangen via de Applicatie juist, volledig en up-to-date is, kan Sanofi Genzyme geen garanties geven in dat opzicht.

Met uitzondering van directe schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid van Sanofi Genzyme, is Sanofi Genzyme is niet aansprakelijk voor:

Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Sanofi Genzyme.

7. Beschikbaarheid van de Applicatie

U accepteert dat:

Sanofi Genzyme en/of haar leveranciers zijn te allen tijde gerechtigd om, tijdelijk of permanent, de Applicatie geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Applicatie aan te brengen. Sanofi Genzyme is niet aansprakelijk voor enige tijdelijke of permanente wijziging, storing of niet beschikbaar zijn van de Applicatie.

8. Toepasselijk recht en geschillen

De Applicatie en de inhoud daarvan zijn onderworpen aan de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Amsterdam.

9. Algemene informatie

Uitgever van de Applicatie: Genzyme Europe B.V., geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 32050737 en gevestigd op het adres Gooimeer 10, 1411 DD Naarden.

Download PDF

Wie zijn wij?

Deze Lip Sync Challenge applicatie (de “Applicatie”) is ontwikkeld door Genzyme Europe B.V. (“Sanofi Genzyme”, “wij”, “ons”), behorend tot de Sanofi Groep. Deze Privacyverklaring beschrijft uw rechten en onze verantwoordelijkheden met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt via de Applicatie.

Het doel van de Applicatie

De Applicatie is gecreëerd met als doel algemene publieke bekendheid te genereren omtrent zeldzame ziekten. Door middel van deze Applicatie vragen wij leden van het algemene publiek een korte, 30 seconden durende video aan ons te zenden (een ‘Inzending’). Indien uw Inzending wordt geaccepteerd, zal deze samen met andere Inzendingen worden gemonteerd tot één lange, non-stop video die het wereldrecord van langste non-stop video zal verbreken. Deze lange video zal worden gemaakt en gepubliceerd op het internet onder de naam The Lip Sync Challenge (de ”Video”).

Wat is de aard van de informatie die Sanofi Genzyme verwerkt?

Sanofi Genzyme zal de volgende twee typen persoonlijke informatie van u verzamelen en gebruiken:

Deze twee typen persoonlijke informatie zullen hierna worden genoemd ”Persoonlijke Informatie”.

Hebben andere partijen toegang tot mijn Persoonlijke Informatie?

  1. Toegang door derden: Sanofi Genzyme heeft een leverancier ingeschakeld, nl. Icemedia, Anthony Fokkerweg 61, 1059 CP in Amsterdam (“Leverancier”) om namens Sanofi Genzyme uw contactgegevens en uw Inzending te ontvangen. De Leverancier zal beoordelen of uw Inzending kan worden geaccepteerd (of deze bijvoorbeeld geen godslasterlijke of anderszins kwetsende elementen bevat) en als dit het geval is u daarvan op de hoogte te stellen. De Leverancier draagt tevens zorg voor de organisatie en coördinatie van de ontvangst van de Inzendingen en het vervaardigen van de Video. Sanofi Genzyme heeft de Leverancier verplicht zich te onderwerpen aan de van toepassing zijnde wetten ten aanzien van gegevensbescherming en regelgeving met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie.
  2. Publieke toegankelijkheid: De Video is wereldwijd online beschikbaar. Iedereen die toegang heeft tot het internet heeft toegang tot de Video, inclusief uw Inzending als deze door ons is geaccepteerd.
  3. Persoonlijke Informatie die u zelf naar anderen stuurt: Sanofi Genzyme heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om Persoonlijke Informatie die zij ontvangt in relatie tot uw Inzending en de Video te beveiligen en te beschermen. Sanofi Genzyme heeft echter geen controle over en/of aansprakelijkheid voor technische en organisatorische maatregelen die al dan niet bij anderen (behalve de Leverancier) van kracht zijn in relatie tot de Persoonlijke Informatie die u aan deze andere partijen stuurt. Als u uw Persoonlijke Informatie alsmede uw Inzending aan andere partijen stuurt, bent u zelf verantwoordelijk voor wat er met deze Persoonlijke Informatie gebeurt.

Wie kan een video inzenden?

Iedereen kan een video inzenden. Wanneer uw Inzending afbeeldingen bevat van andere personen dan uzelf, dient u hun toestemming te vragen voor gebruik daarvan in de Video. Als deze personen niet akkoord gaan met het feit dat zij zijn opgenomen in uw Inzending, kunt u dit beeldmateriaal niet aan ons inzenden voor gebruik in de Video. Let op: als de andere personen in uw Inzending jonger zijn dan 16 jaar, kan hij / zij alleen aan de video deelnemen als zijn / haar ouder(s) of verzorger(s) toestemming geven.

Hoe lang zal mijn Persoonlijke Informatie worden bewaard?

De Video zal worden gepubliceerd op de website www.lipsync.nu gedurende een periode van 12 maanden. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie behouden voor zo lang de Video te vinden is op deze website.

Nadat de Video is verwijderd van het internet, zullen wij uw Persoonlijke Informatie vernietigen. U, of uw ouder(s)/voogd(en), kunt echter op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruik van uw Inzending intrekken; in dat geval zal uw Inzending in de Video worden geanonimiseerd en zal uw Persoonlijke Informatie tezelfdertijd door de leverancier worden vernietigd. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie vernietigen nadat wij de Video van de website hebben verwijderd. Echter, gezien de beschikbare technieken tegenwoordig, kunnen we niet garanderen dat de Video wordt verwijderd van het internet na onze verwijdering van de Video van de website. Als wij uw Inzending niet accepteren, zullen wij dit aan u communiceren en wij zullen uw Persoonlijke Informatie verwijderen als de Video niet langer beschikbaar is.

Wat als ik nog geen 16 jaar ben?

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u de Applicatie niet gebruiken , tenzij uw ouder(s) of verzorger(s) toestemming geven voor het gebruik van de Applicatie.

Bovendien, als u jonger bent dan 16 jaar, kunt u alleen deelnemen aan de Video als u eerst uw Inzending, uw deelname aan de Video en onze publicatie van de Video op de website www.lipsync.nu met uw ouders s) of uw verzorger(s) bespreekt. Alleen als uw ouder(s) of verzorger(s) toestemming geven, kunt u uw Inzending aan ons sturen. U wordt gevraagd te bevestigen dat u uw Inzending en de (openbaarmaking van de) Video heeft besproken met uw ouder(s) of verzorger(s) en dat zij toestemming geven aan uw Inzending, uw deelname aan de Video en de publicatie van de Video.

Als uw Inzending beelden bevat van anderen personen die jonger zijn dan 16 jaar, moet u ook hun toestemming en de toestemming van hun ouder(s) of verzorger(s) verkrijgen voor gebruik van deze beelden in de Video en de publicatie van de Video, voordat u uw Inzending aan ons stuurt. Bij het indiening proces wordt u gevraagd te bevestigen dat zij hebben ingestemd met het gebruik van hun beeld(en) in uw Inzending voordat u deze naar ons kunt sturen.

Als u ouder of voogd bent van een persoon die ons een Inzending wil toesturen

We moedigen ouders en/of voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Bespreek met uw kinderen het gebruik van het internet en het verstrekken van informatie via deze Applicatie naar ons. Bespreek ook deze Privacyverklaring met uw kinderen, zodat zij een beter inzicht krijgen in de Applicatie, de typen Persoonlijke Page 4 of 5 Informatie die wij verzamelen en het doel van het vergaren hiervan zoals in dit document omschreven.

Is mijn Persoonlijke Informatie veilig?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte Persoonlijke Informatie te beveiligen en te beschermen. Dataverkeer over het internet is echter nooit gegarandeerd veilig. Hoewel wij ons uiterste best doen uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen wij de beveiliging van Persoonlijke Informatie die u naar ons verzendt niet garanderen.

Op welke wijze gebruiken wij deze Persoonlijke Informatie?

Wij verwerken uw Persoonlijke Informatie voor de volgende doeleinden:

  1. uw registratie als deelnemer van de Applicatie en contact met u opnemen over uw Inzending;
  2. om te beoordelen of uw Inzending zal worden opgenomen in de Video;
  3. contact met u opnemen om u te informeren als uw Inzending is opgenomen in de Video;
  4. voor het beheren, analyseren en beheren van de Applicatie, inzendingen, de Video en de website www.lipsync.nu, met inbegrip van het beheren van hoe vaak de Applicatie is gedownload, hoeveel gebruikers van de Applicaties (succesvolle) inzendingen hebben ingediend, het percentage van de deelnemers jonger dan 16 jaar oud, om toestemming te demonstreren, enz .; en

voor het beheren en administreren van uw deelname, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden en om u in staat te stellen om uw rechten uit te oefenen.

Hoe kan ik toestemming intrekken?

U en/of uw ouder(s) of verzorger(s) kunnen uw toestemming om uw Inzending te gebruiken intrekken op elk moment, zelfs als de Video al is gepubliceerd, door contact met ons op te nemen op deze link.

Indien uw toestemming wordt ingetrokken, zullen wij uw Inzending in de Video met behulp van vervaging technieken binnen 72 uur na kennisgeving te hebben ontvangen anonimiseren. Wij en de Leverancier zullen ook Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren permanent vernietigen.

Hoe kan ik informatie beheren of verwijderen en mijn rechten uitoefenen?

U, of als u jonger bent dan 16 jaar uw ouder(s) of verzorger(s), heeft het recht tot toegang tot en rectificatie of verwijdering van (onjuiste) Persoonlijke Informatie, of beperking van of bezwaar tegen de verwerking om legitieme redenen . Om deze rechten uit te oefenen, om uw Persoonlijke Informatie bij te werken, of voor alle vragen en klachten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonlijke Informatie, kunt u contact met ons opnemen via de volgende link.

Een downloadbaar exemplaar van deze Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website: www.lipsync.nu.

AKKOORDVERKLARING

Door in de APP op de knop "Ga verder" te klikken heb ik bevestigd dat:

Tot nu toe
Wereldrecord 24 : 01 : 00
Help mee

Draai je scherm